Hulpverleningsforum.nl

Ons online discussieplatform is te vinden op Hulpverleningsforum.nl

Het online discussieplatform Hulpverleningsforum is in 2002 opgericht. Het forum is bedoeld als platform voor professionele hulpverleners, EHBO’ers, lekenhulpverleners en belangstellenden. Hierbij kan gedacht worden aan mensen werkzaam (geweest) bij of ge├»nteresseerd in brandweer, politie en ambulance, maar ook diverse partnerorganisaties in de (acute) hulpverleningsketen, zoals KNRM of Reddingsbrigades, artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, specialistische en politietaken (Marechaussee) van het Ministerie van Defensie en de Incident Management partners zoals Rijkswaterstaat en bergingsdiensten. Daarnaast zijn de niet-professionele hulpverleners, zoals EHBO’ers en BHV’ers, en de lekenhulpverleners en belangstellenden, ook van harte welkom.

Sinds september 2015 is het Hulpverleningsforum ondergebracht in de Stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners. De Stichting MPHV heeft tot doel om het forum verder te ontwikkelen, verbeteren en professionaliseren. Daarbij gaat het primaire om kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen professionele hulpverleners in de hele keten, en secundair om het informeren en betrekken van EHBO’ers, lekenhulpverleners en belangstellenden.

Het Hulpverleningsforum biedt de mogelijkheid om te adverteren, zodat wij de kosten van het in stand houden en verbeteren kunnen dekken. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester via het contactformulier.

Bezoek het Hulpverleningsforum!